Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

tchaulich

Tchaulich

Demografie

In het gebied van het koninkrijk leven grofweg drie groepen: kobolden, knottrollen en mensen. Geen van deze groepen heeft veel contact met de andere groepen. De kobolden en de mensen hebben twee los van elkaar staande samenlevingen. De knottrollen wonen in kleine groepen, voornamelijk in het gebied van de stam Lopec. Zij hebben zelden contact met kobolden en al helemaal niet met mensen.
De kobolden verafschuwen de mensen die op hun grondgebied leven maar houden zich afzijdig. Soms proberen mensen contact te leggen, maar dit wordt altijd duidelijk geweigerd. Geweld wordt zo veel mogelijk gemeden, maar in dien mogelijk zijn de kobolden bereid zich te verenigen tegen een al te bemoeizuchtige mensheid.

Geografie

\\

Steden

De hoofdstad van Tchaulich is Hasotral. Deze stad is gelegen in het noordoosten van het land en vormt het knooppunt van twee van de belangrijkste verbindingswegen. In Hasotral zijn onder andere het Koninklijk Paleis en de Landsmarkt gevestigd.
Nousin, ten zuidwesten van Hasotral stelt de oudste stad van Tchaulich te zijn en ligt net als de hoofdstad aan twee belangrijke verbindingswegen. De inwoners van Nousin leven voornamelijk van de handel. Tot in de tiende eeuw was het de hoofdstad van het koninkrijk.
In het westen van Tchaulich ligt de vestingstad Nelafo, volgens de overlevering gesticht door gnomen maar eeuwen geleden ingenomen door de kobolden en uitgebouwd tot een stad van formaat, hoewel kleiner dan Hasotral en Nousin.

Ligging

  • Tsjechië
  • Zuid-Oostenrijk
  • Zuid-Zwitsterland
  • Noord - Italië

Klimaat

Het klimaat in Tchaulich verschilt per plaats maar er zijn wel een aantal algemene kenmerken voor het hele koninkrijk. In de winter is het op de berghellingen ’s nachts vaak kouder dan in de dalen. In de dalen is het ook vaak mistig en is er laaghangende bewolking terwijl verder de berg op het zonniger is. ’s Zomers is het op de hellingen koel en in de dalen warm waardoor er dan veel kans is op onweerswolken. De temperatuur wordt kouder naarmate men hoger komt. Er is veel verschil in neerslag, op sommige plaatsen valt er heel weinig en op andere plaatsen heel veel.

Landschap

Flora

De natuur in het koninkrijk verschilt sterk onder invloed van de hoogteverschillen. In lagergelegen gebieden komen eiken, beuken, dennen en sparren voor. Boven de boomgrens liggen alpenweides met daar tussenin vooral struiken als rododendrons en witte elzen. In de alpenweides groeien voornamelijk planten als schildkruid, lijmkruid en edelweiss. Nog verder op de bergen groeit bijna niets meer en ligt sneeuw.

Fauna

De meeste dieren in Tchaulich wonen boven de boomgrens. Voorbeelden hiervan zijn de gems, de alpensteenbok, de sneeuwhaas en de sneeuwmuis. Zij zijn vaak wat donkerder van kleur dan hun soortgenoten uit andere gebieden en nemen op deze manier meer zonnewarmte op. De steenarend, alpenkauw, de rotskruiper en het sneeuwhoen zijn vogels die hier ook voorkomen. Zij leven soms tot aan de sneeuwgrens.

Stammen

Het koninkrijk is opgedeeld in vijf delen waarvan de grenzen redelijk vast liggen. Deze gebieden heten naar de stammen die er de dienst uitmaken. De bevolking is opgedeeld in vijf groepen die gescheiden van elkaar leven. Personen uit twee verschillende groepen die met elkaar trouwen zullen verstoten worden en geen deel uitmaken van een groep. Dit komt dan ook maar zelden voor. Deze groepen, ook wel stammen genoemd staan hieronder genoemd.

Burk De stam Burk heerst over de stad Hasotral en haar omgeving. Dit is de machtigste stam, mede doordat het al honderden jaren de vorst levert. Hier komen vooral de raadsheren en politiek zeer bekwame kobolden vandaan.

Ezral Ten oosten van de stam Burk heerst de stam Ezral over het uitgestrekte gebied dat grenst aan Mircam. Dit is de een-na-machtigste stam, die vooral bekend is om haar dappere strijders en strategisch begaafde leiders.

Lopec Zuidelijk van Ezral en Burk, ten oosten van de stad Nousin is het gebied van de stam Lopec, gelegen in het hooggebergte en grenzend aan het land Borgonon. In dit gebied wonen relatief veel knottrollen. De kobolden uit deze stam zijn vaak teruggetrokken en wat nors.

Otros Rondom de stad Nousin heerst de stam Otros, zonder meer de rijkste stam in Tchaulic. Hoewel gelegen in het hooggebergte ligt de stad Nousin aan twee belangrijke wegen waardoor het een belangrijke handelsstad is. De kobolden uit deze stam zijn gewiekste handelaren en goede koopmannen.

Spoch Helemaal in het westen van het koninkrijk, in de omgeving van de stad Nelafo heerst de stam Spoch. Doordat dit gebied afgelegen ligt is dit de meest zelfstandige stam, die de minste macht maar ook de meeste vrijheid heeft. Zij zijn vermaard om hun telmachines en bruggenbouwkunsten.

Politiek

Tchaulich is een Koninkrijk.
Tchaulich is lid van de Akte der Myrofas Gerechtigheden.
Het koninkrijk Tchaulich wordt momenteel geregeerd door Vrouwe Friga van de stam Burk, de koboldenkoningin van het land. Zij is weduwe en moeder van een zoon en een dochter. Er zijn geruchten dat zij twee kinderen verstoten heeft omdat zij hen niet geschikt achtte om een land te leiden. De koninklijke familie is al ruim driehonderd jaar aan de macht in het kleine land. De troonsopvolging gebeurt op basis van geboorte, de oudste zoon wordt koning en wanneer er geen zonen zijn dan wordt de oudste dochter vorstin. Bastaarden en verstoten kinderen hebben geen recht op de troon.

Stamgeboeden

Het koninkrijk is opgedeeld in vijf gebieden die elk geregeerd worden door een stam. Deze stammen hebben een grote mate van autonomie maar staan allen onder de vorst. De stamhoofden mogen kleine en middelzware misdrijven zelf bestraffen, hebben het recht om belasting te heffen en mogen kleine groepen bewapende kobolden hebben. Zij dragen zelf belasting af aan de vorst en leveren soldaten voor het leger van de koning. Niet alle stammen hebben evenveel rijkdom of macht, waardoor ook iedere stam een unieke positie heeft binnen het koninkrijk.

Adel

Binnen de stammen is er sprake van de normale adel, zoals deze ook in andere landen bekend zijn. Alle stammen hebben dezelfde posities, maar de belangrijkheid en de frequentie van de titel verschilt wel per stam. In Tchaulich zijn de volgende titels, van laag naar hoog: Jonker, Baron, Graaf, Hertog, Prins, Aartshertog, Stamhoofd en Koning. De titels gaan bijna altijd van vader op zoon. Alleen de vorst kan titels geven, zelfs als dit alleen een formaliteit betreft.

Raad van Hoofden

Iedere zomer, rond midzomer komen de stamhoofden en de vorst bijeen om zaken van landsbelang te bespreken. Ieder jaar is een ander stamhoofd gastheer voor de Raad van Hoofden. Dit is voor de gewone kobolden een evenement met veel feesten en veel mogelijkheden tot handel met de toegestroomde kobolden uit andere gebieden uit het koninkrijk. Voor de hoofden en hun adviseurs is dit een jaarlijks politiek strijdperk waar op min of meer beleefde wijze geprobeerd wordt de macht van de eigen stam te vergroten.
Zaken die hier besproken worden hebben betrekking op wetgeving, landelijke economie en buitenlandse politiek. Hoewel de vorst boven de stamhoofden staat is hij deels afhankelijk van hen omdat zij de belastingen betalen en bijdragen aan zijn leger. Hij probeert bij deze bijeenkomsten dus vaak steun te verzamelen voor meer inkomsten en een groter leger.

Onderkoning

De rechterhand van de koning, ook wel de onderkoning genaamd, handelt veel van de praktische zaken in het koninkrijk af. Hij is na de koning de machtigste persoon in Tchaulich en heeft veel invloed. Deze persoon wordt benoemd door de koning en blijft levenslang onderkoning tenzij de koning hem van zijn taak ontslaat. Het is een ongeschreven regel dat de onderkoning niet uit dezelfde stam komt als de koning. De huidige onderkoning is Edal Tousec van de stam Ezral.

Internationale verhoudingen

Doordat Tchaulich in de bergen ligt heeft het land niet heel veel contact met andere landen. Er is wel sprake van handel en veel export, maar op het politieke vlak is het koninkrijk erg zelfstandig en heeft nauwelijks verbonden met andere landen. Net als veel landen heeft Tchaulich de Akte Der Myrofas Gerechtigheden ondertekend, maar de IRMM wordt door de kobolden zo min mogelijk betrokken bij hun zaken.

Cultuur

Het land wordt als ‘vriendschappelijk’ aangeduid.

Religie

De kobolden hechten geen waarde aan goden of religie. De enige tempels en heiligdommen die in het koninkrijk te vinden zijn bevinden zich in Hasotral, Nousin en Nelafo waar vreemdelingen hun goden kunnen eren. Dat de kobolden geen waarde hechten aan religie betekent namelijk niet dat ze anderen de ruimte niet zullen geven om er hun eigen invulling aan te geven, zeker niet wanneer dit in het voordeel van de handel is.

Taal

De twee nationale talen van Tchaulich zijn Latijn en Tauli, een mengelmoes van Does, Latijn, Duits en Frans. Kinderen leren deze beide talen op de scholen en de meeste kobolden spreken dit dus ook vloeiend. De kobolden uit de stammen die grenzen aan andere landen spreken kun zich vaak ook in meerdere of mindere mate redden in de taal van het buurland.

Onderwijs

Aangezien onderwijs door de stammen zelf geregeld mag worden is er binnen Tchaulich een verschil in aanbod en kwaliteit van onderwijs. In Burc en Lopec kunnen alle kobolden vanaf zes jaar naar algemene scholen die door de stam zelf wordt betaald. Wanneer ze twaalf zijn kunnen ze in de leer gaan bij een gilde waar ze een ambacht leren op kosten van dat gilde. Ouders die willen dat hun kinderen verder leren sturen hen vaak naar Bumetrel.
In de overige gebieden zijn er vaak wel kleine scholen maar deze kosten geld en worden dus minder goed bezocht. De kinderen uit deze gebieden gaan vaak tussen hun achtste en tiende bij een gilde of krijgen thuisonderwijs en gaan op hun twaalfde naar een school.

Valuta

In het koninkrijk wordt het internationale stelsel van de myrofas gebruikt: de paluti. In Lopec komt naast het betalen met paluti ook ruilhandel nog veel voor.

Geschiedenis

Ontstaan

Volgens de overlevering hebben de kobolden altijd al bestaan, maar de eerste documentatie van kobolden in het huidige Tchaulich gaat terug naar omstreeks het jaar 650 v.Chr. Een klein groepje kobolden trok vanuit het noorden naar het zuiden maar strandden in het hooggebergte waar zij vervolgens een nederzetting opzetten. Afgesloten van de rest van de wereld groeide deze kleine nederzetting langzaam tot het te groot werd en er te weinig voedsel was in de omgeving van het dorp begonnen de kobolden zich langzaam te verspreiden in de omgeving. Er werden nieuwe nederzettingen gesticht die begonnen te groeien en rond het jaar 300 v.Chr. woonden in het hele huidige Tchaulich kobolden.
De groepen in de verschillende gebieden begonnen naar elkaar toe te trekken. Zij hadden verder weinig contact met de andere kobolden in het land en zo ontstonden er vijf verschillende stammen die elk hun eigen land en gewoonten hadden. Zij leefden zo bijna honderdvijftig jaar voort, afscheiden van elkaar.

Koninkrijk

In deze jaren groeiden de stammen en kwam er handel tussen de stammen en met Myrofas buiten het.. (wordt vervolgd)

tchaulich.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan