Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


Zijbalk

akte_der_myrofas_gerechtigheden

Akte der Myrofas Gerechtigheden

In 935 werd de Akte Der Myrofas Gerechtigheden getekend door een groot aantal landen.

Algemene bepalingen

Artikel 1

a) Deze Akte is van toepassing op alle Myrofaslanden die de Akte der Myrofas Gerechtigheden ondertekend hebben.
b) De volgende landen hebben de Akte der Myrofas Gerechtigheden ondertekend: Almaria, Allavrië, Borgonon, Cedorillian, Chrevnië, Kabut, Mircam, Nascam, Skalatin, Simedri, Tchaulich.

Artikel 2

De IRMM heeft rechtskracht binnen alle Myrofaslanden die de Akte getekend hebben.

Artikel 3

De rechtsmacht van de IRMM is beperkt tot de volgende internationale misdrijven:
a) algemene misdrijven tegen individuele of groepen Myrofas
b) oorlogsmisdrijven, bedreven tegenover andere Myrofasstaten
c) niet-internationale misdrijven, door de rechterlijke macht dan wel koning van het betreffende land overgedragen aan de IRMM.

Artikel 4

Onder misdrijven tegen de Myrofasheid wordt verstaan: een aanval tegen een burgerbevolking, waarbij onder aanval wordt verstaan:
a) moord, vampirisering of weerwolf-making van myrofas
b) uitroeiing
c) gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met het internationale myrofasrecht
d) deportatie van bevolkingsgroepen

Artikel 5

Onder oorlogsmisdrijven, bedreven tegenover andere Myrofasstaten wordt verstaan:
a) opzettelijk veroorzaken van ernstig lijden, zwaar lichamelijk letsel of ernstige schade aan individuen
b) grootschalige wederrechtelijke en moedwillige vernietiging en toe-eigening van goederen zonder militaire noodzaak
c) krijgsgevangen opzettelijk het recht op een eerlijke en rechtmatige berechting onthouden

Artikel 6

De IRMM bezit alleen rechtsmacht met betrekking tot misdrijven die zijn begaan na inwerkingtreding van de Akte.

Uitoefening van de rechtsmacht

Artikel 7

De IRMM is bevoegd zijn rechtsmacht uit te oefenen met betrekking tot misdrijven bedoeld in artikel 3.

Artikel 8

Een partij kan een situatie waarin een of meer misdrijven lijken te zijn begaan waarover de IRMM rechtsmacht heeft aangeven bij de aanklager. De aanklager wordt verzocht om de situatie te onderzoeken om vast te stellen of een of meer personen in staat van beschuldiging moeten worden gesteld wegens het begaan van misdrijven.

Artikel 9

1. De aanklager is bevoegd op eigen beweging een onderzoek te openen op grond van informatie over misdrijven waarover de IRMM rechtsmacht heeft.
2. De aanklager onderzoekt de ernst van de ontvangen. Hij is bevoegd extra informatie te verzamelen bij besturende instanties.

Artikel 10

Tot een onderzoek of vervolging van een misdrijf is alleen de aanklager van de IRMM bevoegd.

Artikel 11

De IRMM past bij de rechtsgang toe:
a) de Akte der Myrofas Gerechtigheden
b) algemene beginselen van recht die de IRMM ontleent aan nationale wetten en verdragen

Strafrecht algemeen

Artikel 12

Niemand is strafrechtelijk aansprakelijk tenzij het desbetreffende feit een misdrijf oplevert waarover de IRMM rechtsmacht bezit.

Artikel 13

Een door de IRMM veroordeelde Myrofas kan alleen worden gestraft overeenkomstig de Akte.

Artikel 14

1. Een Myrofas die een misdrijf begaat waarover de IRMM rechtsmacht bezit is persoonlijk aansprakelijk en strafbaar overeenkomstig de Akte.
2. Een Myrofas is strafbaar als:
a) hij een misdrijf begaat als individu of samen met een ander
b) hij opdracht geeft om een misdrijf te begaan
c) medewerking verleent aan een Myrofas die een misdrijf begaat
d) een poging doet om een misdrijf te begaan

Artikel 15

Misdrijven waarover de IRMM rechtsmacht bezit verjaren niet.

Artikel 16

Een individu is alleen strafbaar als hij met opzet handelt.

Artikel 17

Een individu is niet strafbaar als hij
a) aan een geestesziekte lijdt
b) geïntoxiceerd is
c) handelt ter verdediging van zichzelf
d) door middel van magie beïnvloed is

Artikel 18

Elke myrofas wordt verantwoordelijk gehouden voor zijn misdrijven ongeacht leeftijd, ras of geslacht.

Rechterlijke organisatie

Artikel 19

1. De IRMM bestaat uit de volgende organen:
a) Bureau van Rechters
b) Bureau van Aanklagers
c) Bewakingsdienst der Fulaki

Artikel 20

1. In een rechtszaak waarin een lichte aanklacht wordt behandeld, bestaat de Rechtbank uit 1 Rechter.
2. In een rechtszaak waarin zwaardere aanklachten worden behandeld, bestaat de Rechtbank uit 2 Rechters.
3. In een rechtszaak waarin de zwaarste aanklachten worden behandeld, bestaat de Rechtbank uit 3 Rechter.
4. In een rechtszaak waarin drie Rechter de Rechtbank vormen, zal één der Rechters aangesteld worden als Opperhoofdrechter. Zijn stem telt zwaarder.

Artikel 21

1. De IRMM zal - indien nodig - met behulp van waarheidsserum en telepathie aanklager, advocaat en rechter de waarheid laten spreken.
2. Het is niet toegestaan om de middelen die genoemd zijn in het eerste lid toe te passen op de aangeklaagde.

Artikel 22

1. Het staat de aangeklaagde vrij om zich te laten vertegenwoordigen in de rechtbank of zelf zorg te dragen voor zijn eigen verdediging.

akte_der_myrofas_gerechtigheden.txt · Laatst gewijzigd: 05/07/2018 21:46 door tetachan